STOWARZYSZENIEStowarzyszenie Na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowiej W Bielsku-Białej


jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz odzyskania przynależnej świetności przez kaplicę zamkową Św. Anny, stanowiącą część Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, siedziby Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, zarówno w charakterze obiektu muzealnego jak i sakralnego.
Stowarzyszenie opiera swą działalność na współpracy z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, które jest właścicielem kaplicy.
Stowarzyszenie stawia sobie za cel organizację zbiórek publicznych i pozyskiwanie sponsorów w celu gromadzenia funduszy na cele związane z odnowieniem kaplicy i pracami konserwatorskimi w jej obrębie. Upowszechnianie wiedzy historycznej, architektonicznej i konserwatorskiej związanej z kaplicą, głównie poprzez organizację spotkań, sympozjów, wykładów i prelekcji poświęconych tej tematyce, a także poprzez współpracę z mediami oraz wydawanie własnych publikacji. Skupianie zainteresowanych wokół idei przywracania świetności kaplicy zamkowej oraz jej znaczenia jako obiektu muzealnego i sakralnego.
Stowarzyszenie po przez działania na rzecz kaplicy chce przypomnieć jeden z największych rodów arystokratycznych dawnej Europy, który wpisał się trwale w historię naszego miasta, regionu jak i rozległych terenów związanych z obszarem dawnej monarchii habsburskiej.